Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Transparantie van religieuze organisaties (Lustrumconferentie VU)

Een ingrijpende financiële en economische crisis, de vluchtelingenstroom naar Europa, het terreur dreigingsniveau dat telkens wordt opgeschroefd en een code rood voor het klimaat. Maatschappelijke problemen die de landsgrenzen overstijgen en vragen om een internationale aanpak. De politiek, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers zoeken naar oplossingen, passende antwoorden en nieuwe vormen van leiderschap en bestuur. Nieuwe allianties en netwerken van alle betrokkenen zijn nodig.

De Vrije Universiteit Amsterdam, die governance hoog op haar onderzoeks- en onderwijsagenda heeft staan, organiseert op 17 juni 2016 een conferentie over integriteit, globalisering, bestuurbaarheid en leiderschap. Met lezingen, discussie en workshops over onder andere toezicht in de financiële en semipublieke sector, integriteit in sport en openbaar bestuur, terugdringen van schendingen in internationaal recht, waarden gedreven leiderschap, een veerkrachtige verzorgingsstaat en veiligheid en burgerparticipatie, met medewerking van Hans Boutellier, Gerda van Dijk, Onno van Veldhuizen, Herna Verhagen, Marjan Olfers, Willem Trommel en Joke van Saane.

Teunis van Kooten en Leon van den Broeke verzorgen namens het Centrum voor Religie en Recht een bijdrage over de transparantie van religieuze gemeenschappen op deze conferentie. De maatschappelijke druk op de geloofsgemeenschappen om zich zoveel mogelijk te conformeren groeit. Een workshop over de vraag in hoeverre geloofsgemeenschappen zich moeten conformeren aan maatschappelijke/overheidsnormen voor wat betreft hun governance en transparantie, gezien hun vrijheid van godsdienst. Zowel ten aanzien van de eisen voor ANBI (fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen) als ten aanzien van de registratie in het handelsregister. 

Opgeven kan via deze link (klik hier) / Het volledige programma is op de website van de VU te vinden (klik hier).

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr