Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

20 mei 2022 | Utrecht | 10.00u – 16.30u

Op 20 mei 2022 organiseren de Vrije Universiteit, de Radboud Universiteit en LUCE FKT Tilburg University een symposium over de godsdienstvrijheid. Centraal staat de vraag of deze vrijheid een geprivilegieerde positie schept voor gelovigen en religieuze gemeenschappen. Deze vraag was tijdens de coronapandemie actueel (waarom zijn theaters gesloten, maar kerken niet?), maar is aanzienlijk breder. Zij betreft onder meer de belastingvrijstelling, het religieuze huwelijk en religiositeit in de openbare ruimte.

Programma Symposium 20 mei 2022.pdf
Popular 241.76 KB
22/04/2022 00:00:00

Sprekers:

Prof.mr. Ben Vermeulen (RvS, RU), dr. Marietta van der Tol (Oxford), dr. Ton Meijers (TiU), prof. dr. Sophie van Bijsterveld (RU), mr. dr. Teunis van Kooten (VU, VKA), mr. Harm van den Broek (RU), prof.dr. Paul van Sasse van Ysselt (BZK, RuG), ing. Razi Quadir MA (VU) en mr. Jos Vleugel (UU), prof.mr. Jacobine van den Brink (UvA) en mr. Gerrit van den Brink (VKA).

Dagvoorzitter is prof.mr. Hansko Broeksteeg (RU).

Programma

 • 10.00u Ontvangst
 • 10.25u Opening dagvoorzitter
 • 10.30u Ton Meijers: De R.K. Kerk: godsdienstvrijheid van antagonist tot protagonist
 • 11.00u Ben Vermeulen: een geprivilegieerde positie voor religieuze gemeenschappen?
 • 11.30u Koffie
 • 11.45u Marietta van der Tol: of toch maar niet?
 • 12.15u Plenum
 • 13.00u Lunch
 • 14.00u Workshops ronde 1
 • 15.00u Workshops ronde 2
 • 16.00u Afsluiting
 • 16.15u Borrel

Workshops ronde 1     

Workshopleider    Onderwerp
Sophie van Bijsterveld        Religiositeit in de openbare ruimte
Harm van den Broek ANBI en religieuze gemeenschappen
Teunis van Kooten Kerkelijke organisatievrijheid
Paul van Sasse van Ysselt Religie en de rol van de overheid

Workshops ronde 2                           

Workshopleider    Onderwerp
Jacobine van den Brink  Subsidiëring van religieuze organisaties
Razi Quadir Het religieuze huwelijk
Jos Vleugel  Religieuze gemeenschappen tijdens de coronapandemie
Gerrit van den Brink  Religieus geïnspireerde uitingsdelicten

Locatie

Auditorium gebouw Rudolf Magnus,
Vondellaan 94,
3521 GH  Utrecht.
Bereikbaarheid: Rudolf Magnus is goed bereikbaar met het OV en ligt schuin tegenover NS-station Utrecht-Vaartsche Rijn. Gratis parkeren is beperkt mogelijk: vooraf reserveren is verplicht. Betaald parkeren is mogelijk in de parkeergarage onder het station en in de omgeving. Zie ook www.rudolfmagnus.com.

Aanmelden

U kunt zich voor 13 mei opgeven bij Teunis van Kooten  
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 030-2877000
Vermeld bij uw opgave uw naam, telefoonnummer en welke workshops (in ronde 1 en 2) uw voorkeur hebben.

Kosten

Het symposium is kostenloos toegankelijk.

Verklaring permanente educatie

Advocaten, notarissen en anderen die hieraan – bijvoorbeeld in het kader van een (permanente) opleidingsverplichting – behoefte hebben, kunnen, mits zij het hele symposium bijwonen, desgewenst een verklaring krijgen dat zij 4 uren inhoudelijk juridisch onderwijs hebben gevolgd exclusief pauzes. De kosten van een dergelijke verklaring zijn € 150. Dit bedrag kan worden overgemaakt naar bankrekening NL35 INGB 0009592981 t.n.v. Stg. Ter Bev. V. Wetensch. Onderw. Rel. en Recht te Montfoort o.v.v. ‘PO 20 mei’ en naam.

N.B. Wij garanderen níet dat deze verklaring daadwerkelijk recht geeft op opleidingspunten.

Van harte welkom bij het minisymposium Religie, Recht en Orgaandonatie in het kader van het thema religie, recht en het lichaam op dinsdagmiddag 19 april 2022! De aanleiding tot dit minisymposium is het wetsvoorstel van Pia Dijkstra dat heeft geleid tot de vernieuwde Wet op de Orgaandonatie. In het kort, de Nederlander van 18 jaar of ouder die donatie niet expliciet toestaat, maar evenmin expliciet afwijst, wordt beschouwd als geen bezwaar tegen donatie te hebben, tenzij een andere keuze wordt gemaakt en dit laat registreren. Dit geen-bezwaarsysteem roept (medisch-)ethische, juridische en/of ook religieuze vragen op die waardevol zijn met elkaar te doordenken. Voor de Wet op de Orgaandonatie zie: wetten.nl - Regeling - Wet op de orgaandonatie - BWBR0008066 (overheid.nl).

Programma

 • 15:00-15:10 Welkom en opening
 • 15:10-15:40 Mijn lichaam, mijn organen? Over orgaandonatie, recht en ethiek prof. dr. Theo Boer (PThU)
 • 15:40-16:05 Orgaandonatie en vrijheid van godsdienst: (beschikkings)recht gelovigen? mr. dr. Teunis van Kooten (Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU Amsterdam)
 • 16:05-16:20 Religie, orgaandonatie en lijkbezorging prof. dr. Leon van den Broeke (Faculteit Religie en Theologie VU Amsterdam/TU Kampen | Utrecht)
 • 16:20-16:30 Afrondend gesprek
 • 16:30 Sluiting

Datum, tijd & locatie

Dinsdag 19 april 2022
15:00-16:30 uur
Zaal 9A-32 Hoofdgebouw VU

Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Aanmelden en informatie

U kunt zich tot 16 april aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor meer informatie kunt u ook via dit e-mailadres contact opnemen.

Het College van bestuur van de Theologische Universiteit Kampen heeft per 1 februari 2021 dr. Leon van den Broeke benoemd tot buitengewoon hoogleraar Rechtstheologie en kerkrecht. Van den Broeke is sinds 2016 verbonden aan de TU als universitair hoofddocent en als directeur van het Deddens Kerkrecht Centrum. Het hoogleraarschap omvat 0,4 fte. Daarnaast is hij parttime verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit.

Het CvB is blij met de benoeming. Rector Roel Kuiper: ‘Kerkrecht is een vaste discipline aan een theologische universiteit en in de opleiding tot predikant. Met deze benoeming wordt wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op hoog niveau mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd hebben we nadrukkelijk een verbreding op het oog. Het gaat om een theologische benadering van rechtsvragen in de context van religie en samenleving, zoals in de leeropdracht is aangegeven. Leon van den Broeke is iemand die dit bij uitstek kan.’

Leon van den Broeke: ‘Ik ben verheugd over de benoeming en over het in mij gestelde vertrouwen door zowel de academische als de kerkelijke gemeenschap. De benoeming stelt me nog beter in staat me in onderwijs, onderzoek en advisering te concentreren op rechtstheologische en kerkrechtelijke vraagstukken van geloofsgemeenschappen, maatschappelijke en politieke organisaties. Daarbij denk ik aan kwesties rond godsdienstvrijheid en de beperkingen daarvan, de organisatie van kerken, religie en mensenrechten, vraagstukken rond recht en rechtvaardigheid, conflict en conflicthantering’.

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt stemde in juni 2020 in met de vestiging van deze buitengewone leerstoel. De vorige hoogleraar die kerkrecht in zijn leeropdracht had, prof.dr. M. te Velde, ging in 2015 met emeritaat.

Het Centrum voor Religie en Recht is zeer verheugd met deze benoeming en feliciteert Leon van den Broeke van harte!

 

Bron: website Theologische Universiteit Kampen

Aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam begint op 7 februari de collegecyclus ”Recht en religie”, bestemd voor masterstudenten en andere geïnteresseerden. Zes docenten en hoogleraren uit diverse onderwijsinstellingen en de juridische praktijk geven colleges over recht en religie in Nederland, kerk en staat, religieuze uitingen en het publieke domein, kerk en strafrecht, ambtsgeheim en verschoningsrecht, tuchtrecht en de rechtspositie van het geestelijk ambt.

Het vak kreeg een nieuwe naam. Het is een van de weinige vakken op universitair niveau in Nederland waarin de verhouding recht, religie en kerk (en staat) centraal staat. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Geloofsgemeenschappen en recht (1e druk) onder redactie van L.C. van Drimmelen en T.J. van der Ploeg is een boek uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers: ISBN 9789089749918

Het boek bestaat uit 21 hoofdstukken (in totaal circa 450 pagina’s) die geschreven zijn door vooraanstaande auteurs op het terrein van religie en recht. Naast beschrijving van de organisatie van verschillende geloofsgemeenschappen komen ook thema’s aan bod over de verhouding van geloofsgemeenschappen en de overheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de rechtspositie van geestelijken en de rol van de burgerlijke rechter bij kerkelijke conflicten.
Het boek is verplichte studiestof bij de vakken Geloofsgemeenschappen en recht I en II.

Bestellen

U kunt het boek Geloofsgemeenschappen en recht aanschaffen voor € 25 exclusief verzendkosten. Dat is een forse korting van ruim 60%. U stuurt dan een mail naar t.van.kooten (a) vu.nl of info (a) centre-religion-law.org waarin u aangeeft dit boek te willen bestellen en ook of u het boek komt afhalen of toegezonden wilt krijgen. Vermeld daarbij ook uw adresgegevens. Vervolgens ontvangt u een digitale factuur. Na ontvangst van uw betaling wordt – indien u daarvoor hebt gekozen - het boek aan u toegezonden. Als u ervoor kiest het boek af te halen, kan dat tijdens kantooruren op het adres Heiliglevenstraat 10 te (3417 HL) Montfoort.

Samenvatting

Geloofsgemeenschappen nemen in de Nederlandse samenleving en in het recht een bijzondere plaats in. Op grond van mensenrechtenverdragen en de Grondwet zijn ook zij vrij om aan hun godsdienst vorm te geven. In dit boek wordt ten aanzien van het Christendom, het Jodendom en de Islam besproken hoe zij hun eigen regels hebben vormgegeven en hoe zij de verhouding zien van hun eigen regels tegenover het wereldlijke recht. Ook wordt hun interne geschillenbeslechting en tuchtrecht beschreven. De overheid behandelt echter in principe de godsdiensten gelijk. Zowel de historische ontwikkeling van de relatie tussen kerk en staat in Europa en meer specifiek in Nederland, als de huidige betekenis van de vrijheid van godsdienst in het EVRM en de Grondwet, alsmede de wijze waarop de EU godsdienst benadert, komen in het boek aan bod. Ditzelfde geldt voor bestuursrechtelijke en strafrechtelijke benadering van geloofsgemeenschappen. Wat betreft burgerlijk recht wordt ingegaan op het kerkgenootschap (de rechtspersoonsvorm) en op de andere kerkelijke rechtspersonen, maar ook op het gebruik van vereniging of stichting door geloofsgemeenschappen. De vraag hoeveel vrijheid ten aanzien van de rechtspositie van de voorganger bestaat komt eveneens uitgebreid aan bod. De vragen die het interne recht en het optreden van geloofsgemeenschappen in het publiek domein burgerlijkrechtelijk oproepen worden eveneens geanalyseerd. Dit boek is voor hen die als advocaat, notaris, rechter of officier van justitie met geloofsgemeenschappen in aanraking komen en voor hen die - al dan niet jurist - deel uitmaken van de organisatie van een geloofsgemeenschap of daarin geïnteresseerd zijn en voor juridische studenten en studenten theologie en religiestudies.

Subcategorieën

Pagina 1 van 8

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr