Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Geloofsgemeenschappen en recht (1e druk) onder redactie van L.C. van Drimmelen en T.J. van der Ploeg is een boek uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers: ISBN 9789089749918

Het boek bestaat uit 21 hoofdstukken (in totaal circa 450 pagina’s) die geschreven zijn door vooraanstaande auteurs op het terrein van religie en recht. Naast beschrijving van de organisatie van verschillende geloofsgemeenschappen komen ook thema’s aan bod over de verhouding van geloofsgemeenschappen en de overheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de rechtspositie van geestelijken en de rol van de burgerlijke rechter bij kerkelijke conflicten.
Het boek is verplichte studiestof bij de vakken Geloofsgemeenschappen en recht I en II.

Bestellen

U kunt het boek Geloofsgemeenschappen en recht aanschaffen met een forse korting van meer dan 70%. Daartoe maakt u € 25 over op bankrekening NL35INGB0009592981 ten name van SBWOORR (Stichting ter Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek op het terrein van Religie en Recht), gevestigd aan de Heiliglevenstraat 10 te (3417 HL) Montfoort onder vermelding van ‘aanschaf boek Geloofsgemeenschappen en recht’ en uw adres. U kunt ook een mail sturen naar t.van.kooten (a) vu.nl of info (a) centre-religion-law.org waarin u aangeeft dit boek te willen bestellen. Vermeld daarbij ook uw adresgegevens.
Na ontvangst van uw betaling wordt het boek aan u toegezonden.


Samenvatting

Geloofsgemeenschappen nemen in de Nederlandse samenleving en in het recht een bijzondere plaats in. Op grond van mensenrechtenverdragen en de Grondwet zijn ook zij vrij om aan hun godsdienst vorm te geven. In dit boek wordt ten aanzien van het Christendom, het Jodendom en de Islam besproken hoe zij hun eigen regels hebben vormgegeven en hoe zij de verhouding zien van hun eigen regels tegenover het wereldlijke recht. Ook wordt hun interne geschillenbeslechting en tuchtrecht beschreven. De overheid behandelt echter in principe de godsdiensten gelijk. Zowel de historische ontwikkeling van de relatie tussen kerk en staat in Europa en meer specifiek in Nederland, als de huidige betekenis van de vrijheid van godsdienst in het EVRM en de Grondwet, alsmede de wijze waarop de EU godsdienst benadert, komen in het boek aan bod. Ditzelfde geldt voor bestuursrechtelijke en strafrechtelijke benadering van geloofsgemeenschappen. Wat betreft burgerlijk recht wordt ingegaan op het kerkgenootschap (de rechtspersoonsvorm) en op de andere kerkelijke rechtspersonen, maar ook op het gebruik van vereniging of stichting door geloofsgemeenschappen. De vraag hoeveel vrijheid ten aanzien van de rechtspositie van de voorganger bestaat komt eveneens uitgebreid aan bod. De vragen die het interne recht en het optreden van geloofsgemeenschappen in het publiek domein burgerlijkrechtelijk oproepen worden eveneens geanalyseerd. Dit boek is voor hen die als advocaat, notaris, rechter of officier van justitie met geloofsgemeenschappen in aanraking komen en voor hen die - al dan niet jurist - deel uitmaken van de organisatie van een geloofsgemeenschap of daarin geïnteresseerd zijn en voor juridische studenten en studenten theologie en religiestudies.

In Nederland is er vrijheid van godsdienst. Dat houdt in dat gelovigen het recht hebben religieuze organisaties te vormen. Die geloofsgemeenschappen hebben rechten en vrijheden die soms verder gaan dan bij andere organisaties. Zo mogen zij soms ‘discrimineren’ op basis van geloof of het verschil tussen man en vrouw. Ook mogen zij in principe ongehinderd religieuze activiteiten ontplooien. Geestelijken hebben ook nog eens een andere positie dan ‘gewone’ werknemers. Maar er zijn hieraan wel grenzen: die zijn echter niet altijd even duidelijk en ook veranderen die soms mee met de ontwikkelingen in de samenleving. Dat roept vragen op, bijvoorbeeld wanneer je in Nederland erkend wordt als een religie en wat je onder het mom van godsdienstuitoefening mag doen. Bestaat er juridisch zoiets als ‘kerkasiel’ en wat betekent de scheiding van kerk en staat nu precies?

Deze en andere vragen komen aan bod in het vak Geloofsgemeenschappen en Recht 2. We nodigen u uit om dit vak te volgen en zo uw kennis te verdiepen.
Voor een overzicht van de colleges en data waarop deze worden gegeven: klik hier. Het rooster en de vermelde docenten zijn onder voorbehoud.

The Relevance of the Freedom of Thought, Conscience and Religion

Seventy Years after the Proclamation of the Universal Declaration of Human Rights

Het Centrum voor Religie en Recht organiseerde op maandag 10 december een conferentie vanwege het 70 jarig bestaan van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. De opening van de dag werd verzorgd door de voorzitter van het centrum dr. C. van den Broeke. Als bijzondere gast was mr. dr. F.B.J. Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid aanwezig. Zijn lezing is hier te downloaden

Tevens sprak prof. mr. J.W. Sap, professor European Law Open Universiteit and associate professor European Law Vrije Universiteit, prof. mr. T. Zwart, director of the Cross-cultural Human Rights Centre Office at the Vrije Universiteit and professor of Cross-cultural law Universiteit Utrecht, dr. L.J. Minnema, associate professor Faculty of Religion and Theology Vrije Universiteit, ing. R. Quadir, docent Faculty of Religion and Thought Vrije Universiteit, mr. J.P. Loof, College voor de Rechten van de Mens.       

Bekijk hier enkele foto's van deze dag.

De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met de Cross-cultural Law Research Group, de Universiteit van Utrecht, de Theologische Universiteit Kampen en de Open Universiteit. De conferentie wordt ondersteund door NOSTER.

 

Volgens de negende jaarlijkse studie van het Pew Research Center (Washington, DC) over wereldwijde beperkingen op religie, bleven restricties over de hele wereld stijgen in 2016. In totaal hadden 83 landen - 42% van de 198 landen in het onderzoek - hoge tot zeer hoge niveaus van algemene beperkingen op religie - hetzij als gevolg van overheidsacties, acties van particulieren, organisaties en sociale groepen. Dit in vergelijking met 2015: 80 landen (40%) en 2007: 8 landen (29%). Deze toename van beperking op religie is opmerkelijk gezien het feit dat het recht op vrijheid van denken, geweten en religie is opgenomen in artikel 18 van de Universele Verklaring voor de Rechten van Mens van de Verenigde Naties die dit jaar 70 jaar bestaat. Daarom organiseert het Centrum voor Religie en Recht van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) een internationale conferentie over de relevantie van de vrijheid van denken, geweten en religie.

De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de Cross-cultural Law Research Group, de Universiteit van Utrecht, de Theologische Universiteit Kampen en de Open Universiteit en vindt plaats op maandag 10 december bij de VU. De dag wordt geopend door de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus en o.a. Jan Peter Loof van het College van de Rechten van de Mens houdt een lezing over de vrijheid van godsdienst en de seculiere samenleving in het werk van het Nederlands Instituut voor Mensenrechten. Bekijk hier het volledige programma. De conferentie begint om 10:00 uur in zaal 14A-00 van het VU-hoofdgebouw en is gratis toegankelijk.

Vrijheid van gedachte, geweten en religie
Na de bekendmaking van de Universele Verklaring speelde de vrijheid van religie geen grote rol op het gebied van het mensenrecht. VU-theoloog en organisator Leon van den Broeke en jurist Tom Zwart: “Religie was afwezig in het grote aantal socialistische landen dat ontstond na de Tweede Wereldoorlog. In West-Europa werd religie in toenemende mate gemarginaliseerd als gevolg van de toenemende secularisatie, die leidde tot lege kerken en afnemende kloostergemeenschappen. Pogingen om een ​​VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van religieuze onverdraagzaamheid en discriminatie af te ronden mislukten.”

Mogelijke terugkeer vrijheden
Recentelijk lijken de vrijheden van artikel 18 een terugkeer te krijgen. In veel voormalige socialistische landen bloeit religie. In de Volksrepubliek China mogen gelovigen hun vrijheid van godsdienst vrijuit uitoefenen, zolang ze zich binnen de grenzen van de grondwet en de wetten en de Chinese normen en waarden blijven respecteren. In West-Europa ervaart religie een opleving, voornamelijk als gevolg van de komst van een groot aantal moslims, maar ook door aanhangers van andere geloofsgemeenschappen.

 

 

Pagina 1 van 7

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr